Statut

Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, zwane dalej Towarzystwem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Towarzystwo używa pieczęci, znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Towarzystwo współpracuje z Kościołami.

2. Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i innymi instytucjami o podobnych celach.

3. Towarzystwo może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II

Cele

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

a. Promowanie teorii i praktyki poradnictwa i psychologii pastoralnej w Kościołach
i społeczeństwie.

b. Wspieranie edukacji w zakresie poradnictwa i psychologii pastoralnej.

c. Standaryzacja w zakresie poradnictwa i psychologii pastoralnej.

Sposoby realizacji celów

§ 8

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

a. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu duszpasterskiej, superwizyjnej, poradniczej, społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji.

b. Działania interwencyjne: duszpasterskie, superwizyjne i poradnicze, w tym na rzecz pomocy imigrantom, osobom uzależnionym, ofiarom przestępstw, przemocy, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem.

c. Współpracę z duszpasterzami środowiskowymi: szpitalnymi, wojskowymi, więziennymi
i innymi.

d. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii pastoralnej.

e. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi
o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

f. Inicjowanie i organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji.

g. Inicjowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność duszpasterską, poradniczą
i superwizyjną.

h. Szerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu psychologii pastoralnej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych projektów edukacyjnych.

i. Prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.

2. Towarzystwo prowadzi Komisję kwalifikacyjną.

Rozdział III
Członkowie

§ 9

1. Towarzystwo posiada członków:

a. Zwyczajnych.

b. Wspierających.

c. Honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Towarzystwa.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym od daty złożenia deklaracji posiedzeniu.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.

b. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa.

c. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

d. Zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. Brania udziału w działaniach podejmowanych przez Towarzystwo i w realizacji jego celów.

b. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

c. Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.

d. Regularnego opłacania składek.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na najbliższym posiedzeniu od daty złożenia deklaracji.

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 12

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

2. Członkiem honorowym można zostać po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa, złożonej na ręce Zarządu.

b. Wykluczenia przez Zarząd.

c. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

d. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.. Wykluczenia członka z Towarzystwa Zarząd może dokonać:

a. Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy.

b. Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa.

c. Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 14

Cudzoziemcy mogą być członkami Towarzystwa na takich samych zasadach, jak obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że szczegółowe postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

3. W sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. Z własnej inicjatywy.

b. Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.

c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, ze względu na które zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa.

b. Uchwalanie zmian statutu.

c. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa.

d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

e. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa.

f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

h. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

i. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych jako kompetencje innych władz Towarzystwa.

j. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes i 5 członków, z których na pierwszym posiedzeniu wybiera się wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

3. Prezesa wybiera w odrębnym głosowaniu Walne Zebranie spośród członków Towarzystwa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a. Kierowanie bieżącymi pracami Towarzystwa.

a. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

c. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.

d. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

e. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

f. Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.

g. Zwoływanie Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa.

b. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

c. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa.

d. Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

e. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

f. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Komisja kwalifikacyjna

§ 25

1. Celem działalności Komisji kwalifikacyjnej jest:

a. Określanie standardów poradnictwa i psychologii pastoralnej.

b. Przestrzeganie standardów poradnictwa i psychologii pastoralnej.

2. Komisja kwalifikacyjna składa się z 4 do 8 osób powoływanych przez Zarząd spośród członków Towarzystwa, które posiadają przygotowanie zawodowe w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa, psychologii i superwizji.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza Komisji.

4. Posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej odbywają się w miarę potrzeb.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

6. Kadencja Komisji trwa 5 lat.

§ 26

Do kompetencji Komisji kwalifikacyjnej należy:

a. Określanie standardów.

b. Nadzór nad przestrzeganiem standardów z zakresu poradnictwa i psychologii pastoralnej .

c. Sporządzenie oraz aktualizowanie listy rekomendowanych psychologów pastoralnych oraz duszpasterzy, doradców i superwizorów.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. Składki członkowskie.

b. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.

c. Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Działalność gospodarcza

§ 28

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Sposób reprezentacji

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu Towarzystwa, współdziałając z innym członkiem Zarządu Towarzystwa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.