Superwizja

Co to jest superwizja?
Superwizja psychologiczno-pastoralna to praktyczna i profesjonalna pomoc dla osób zajmujących się pracą zawodową w kontekście struktury danej organizacji: Kościołów, placówek oświatowych, placówek opieki zdrowotnej i socjalnej, stowarzyszeń i firm. Nie jest więc ograniczona do wyznaczonej grupy zawodowej.
Jest procesem spoglądania na dane zagadnienie związane z pracą z szerokiej perspektywy.
Podlega zasadzie całkowitej poufności, nie ma nic wspólnego z nadzorem i kontrolą.
Czemu służy superwizja?
 • rozwijaniu osobowości, zrozumieniu swojej roli w pracy i służbie oraz jej rozwijaniu;
 • podjęciu decyzji o dalszej pracy i służbie, pomocy w zaplanowaniu swojego rozwoju zawodowego, przebadaniu jakości swojej pracy i jej polepszeniu, przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego;
 • poprawie wzajemnego zrozumienia pomiędzy współpracownikami i usprawnieniu pracy w grupie, przeanalizowaniu zadań podwładnych i pracowników;
 • przepracowaniu sytuacji konfliktowych, uzyskaniu stabilizacji i motywacji w napiętych, kryzysowych sytuacjach w pracy;
 • towarzyszeniu w procesie reorganizacji.
 Jaki jest cel superwizji? 
Celem superwizji jest uzyskanie przez osobę poszukującą porady wzrostu kompetencji i polepszenia:
 • wydajności i jakości swojej pracy i/lub służby;
 • relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz odbiorcami pracy;
 • zadowolenia z pracy;
 • świadomości swojego miejsca pracy.
 Jak przebiega superwizja?
 • Superwizja może być prowadzona indywidualnie, w grupach lub zespołach.
 • Superwizor i osoba superwizjonowana każdorazowo zawierają kontrakt, który obejmuje zakres i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty superwizji.
 • Superwizja jest wspólnym poszukiwaniem rozwiązań.
Kto prowadzi superwizję?
Superwizorzy akredytowani i superwizorzy w procesie kształcenia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.