Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

 

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej zostało założone 11 czerwca 2010 roku w Warszawie.
 
Inspiracją do jego powstania stały się kursy duszpasterskie i superwizji, organizowane przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP we współpracy z Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling oraz Katedrą Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 
Celem Towarzystwa jest:
 • Promowanie teorii i praktyki poradnictwa i psychologii pastoralnej w Kościołach i w społeczeństwie.
 • Wspieranie edukacji w zakresie poradnictwa i psychologii pastoralnej.
 • Standaryzacja w zakresie poradnictwa i psychologii pastoralnej.
 Realizujemy swoje cele poprzez:
 • Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu duszpasterskiej, superwizyjnej, poradniczej, społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji.
 • Działania interwencyjne: duszpasterskie, superwizyjne i poradnicze, w tym na rzecz pomocy imigrantom, osobom uzależnionym, ofiarom przestępstw, przemocy, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem.
 • Współpracę z duszpasterzami środowiskowymi: szpitalnymi, wojskowymi, więziennymi i innymi.
 • Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii pastoralnej.
 • Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
 • Inicjowanie i organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji.
 • Inicjowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność duszpasterską, poradniczą i superwizyjną.
 • Szerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu psychologii pastoralnej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych projektów edukacyjnych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.
 
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej jest członkiem Międzynarodowej Rady Duszpasterstwa i Poradnictwa (ICPCC – International Congress on Pastoral Care and Counselling).
 
Nasi partnerzy stali:
Centrum Misji i Ewangelizacji www
Centrum Mediacji i Poradnictwa www
Stowarzyszenie Księży i Katechetów www
 
 
Zapraszamy do współpracy.

Dołącz do nas!